Marcela CenkováDružstevní 201, 685 01 Bučovice  - IČ 42656605                                       

 
2. Přihlašování a platba

Zájemci o účast na kurzu/akci si termín objednají a zarezervují výběrem z volných termínů na stránkách pořadatele. 
Přihlášením k účasti zájemce stvrzuje svůj souhlas s podmínkami.
Potvrzení o rezervaci obdrží zájemce od pořadatele spolu s údaji k provedení platby převodem na účet provozovatele.
Splatnost je 5 dnů od potvrzení rezervace místa, v případě neuhrazení ve stanovené lhůtě může dát pořadatel účastnické místo k dispozici dalším zájemcům.
Závazek účastníka uhradit platbu nezaniká ani v případě neúčasti z důvodů na straně účastníka. Blíže viz. článek Storno podmínky.
Neobdrží-li pořadatel platbu a nebude-li provedení platby účastníkem věrohodně prokázáno, nebude mu umožněna účast.
Účastník v tomto případě nese veškeré důsledky a náklady spojené s jeho neúčastí.


3. Konání kurzů/akcí a podmínky účasti 

Účast je podmíněna splněním nutných podmínek daných tímto dokumentem, případně uvedených v propozicích dané akce. 
Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit účast v případě nesplnění takových podmínek účastníkem.
Pořadatel si vyhrazuje právo na drobné změny programu, pokud tyto nemají zásadní vliv na naplnění obsahového rámce.
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu data nebo místa konání a na ukončení kurzu/akce během průběhu, pokud nastanou okolnosti vylučující konání či pokračování v daném termínu nebo kvalitě. V takovém případě bude účastníkům umožněna účast v náhradním termínu nebo vrácena platba.
Pořadatel si vyhrazuje právo zrušit kurz/akci v případě nenaplnění minimální kapacity. Rozhodnutí o zrušení v tomto případě učiní pořadatel 7 dní před plánovaným datem zahájení a neprodleně jej oznámí všem zapsaným účastníkům, jimž bude následně umožněna účast v náhradním termínu nebo vrácena platba.
Pořadatel není zodpovědný za jakékoli vedlejší škody či náklady, které vzniknou nebo by mohly vzniknout účastníkům v důsledku zrušení nebo změny termínu či místa konání kurzu/akce.


4.Storno podmínky 

Veškeré změny a storna přihlášek lze učinit pouze písemnou formou, případně e-mailem, vždy nejpozději do okamžiku plánovaného zahájení kurzu/akce. Rozhodujícím datem je datum obdržení storna pořadatelem.
Storno poplatek
31 a více dní před datem zahájení         BEZ POPLATKU
30-21 dní před datem zahájení            -  25% z ceny kurzovného/zálohy
20-11 dní před zahájením                     -  50 %
10 a méně dní před zahájením              - 100 % 
Při neomluvené neúčasti propadá v plné výši.

Účastník může namísto sebe nominovat k účasti náhradníka. Informaci o takové změně je nutné poskytnout pořadateli před zahájením kurzu/akce.
Účast náhradníka nepodléhá žádnému poplatku.

V mimořádných případech, kdy se účastník nemůže zúčastnit z prokazatelných závažných důvodů (například akutní zdravotní potíže spojené s pracovní neschopností), může být po domluvě s pořadatelem umožněna účast v jiném termínu.
Veškeré nesrovnalosti a mimořádné okolnosti nad rámec těchto podmínek budou řešeny individuálně, s maximální snahou o dohodu a minimalizaci případných negativních dopadů na účastníky i pořadatele.
Aktuální informace týkající se všech kurzů/akcí jsou publikovány na webu pořadatele, případně sdělovány zájemcům a posluchačům prostřednictvím jimi uvedených kontaktů.


5.Ochrana osobních údajů

Pořadatel se zavazuje, že bude od účastníků vyžadovat pouze údaje, které slouží pro potřeby související s plněním závazků vyplývajících z objednávky, resp. přihlášky na kurz a dále kontaktní údaje pro případnou operativní komunikaci.
Účastník dále prohlašuje, že souhlasí ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, aby pořadatel zpracoval a uchovával jeho osobní údaje, které jsou potřebné při činnosti pořadatele. Pořadatel se zavazuje, že bude s osobními údaji kupujícího zacházet a nakládat v souladu s platnými právními předpisy ČR.
Účastník je oprávněn kdykoli svůj souhlas se zpracováním jeho osobních dat kdykoliv písemnou formou odvolat.

 

Tyto smluvní podmínky vstupují v platnost ode dne 1.9.2017 a jsou platné pro všechny kurzy a akce pořádané po tomto datu.