1. Pořadatel

Marcela CenkováDružstevní 201, 685 01 Bučovice  - IČ 42656605                                       

 
2. Přihlašování a platba

Zájemci o účast si termín na kurzu objednají a zakoupí výběrem volných termínů na stránkách pořadatele. 
Přihlášením na kurz zájemce stvrzuje svůj souhlas s podmínkami účasti.
Potvrzení o zápisu do kurzu obdrží zájemce od pořadatele spolu s údaji k provedení platby kurzovného převodem na účet provozovatele.
Kurzovné je splatné do 7 dnů od potvrzení zápisu do kurzu, v případě neuhrazení ve stanovené lhůtě může dát pořadatel účastnické místo k dispozici dalším zájemcům.
Závazek posluchače uhradit kurzovné nezaniká ani v případě neúčasti na kurzu z důvodů na straně posluchače. Blíže viz. článek Storno podmínky.
Neobdrží-li pořadatel platbu kurzovného a nebude-li provedení platby posluchačem věrohodně prokázáno, neumožní pořadatel posluchači účast.
Posluchač v tomto případě nese veškeré důsledky a náklady spojené s jeho neúčastí na kurzu.


3. Konání kurzů a účast posluchačů

Účast na kurzu je podmíněna splněním nutných podmínek daných tímto dokumentem, případně uvedených v propozicích kurzu. 
Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit účast na kurzu v případě nesplnění takových podmínek posluchačem.
Pořadatel si vyhrazuje právo na drobné změny programu kurzu, pokud tyto nemají zásadní vliv na naplnění obsahového rámce kurzu.
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu data nebo místa konání kurzu a na ukončení kurzu v jeho průběhu, pokud nastanou okolnosti vylučující konání či pokračování kurzu v daném termínu nebo kvalitě. V takovém případě bude posluchačům umožněna účast v náhradním termínu nebo vráceno kurzovné.
Pořadatel si vyhrazuje právo zrušit kurz v případě nenaplnění minimální kapacity kurzu. Rozhodnutí o zrušení kurzu v tomto případě učiní pořadatel 7 dní před plánovaným datem zahájení kurzu a neprodleně jej oznámí všem zapsaným posluchačům, jimž bude následně umožněna účast v náhradním termínu nebo vráceno kurzovné.
Pořadatel není zodpovědný za jakékoli vedlejší škody či náklady, které vzniknou nebo by mohly vzniknout posluchačům v důsledku zrušení kurzu nebo změny termínu či místa konání kurzu.


4.Storno podmínky 

Veškeré změny a storna přihlášek do kurzů lze učinit pouze písemnou formou, případně e-mailem, vždy nejpozději do okamžiku plánovaného zahájení kurzu. Rozhodujícím datem je datum obdržení storna pořadatelem.
Storno poplatek
31 a více dní před datem zahájení kurzu        BEZ POPLATKU
30-21 dní před datem zahájení kurzu           -  20% z ceny kurzovného
20-11 dní před zahájením kurzu                     -  50 %
10 a méně dní před zahájením kurzu          - 100 % 
Při neomluvené neúčasti posluchače propadá kurzovné v plné výši.

Účastník může namísto sebe nominovat k účasti na kurzu náhradníka.
Informaci o takové změně je nutné poskytnout pořadateli před zahájením kurzu. Účast náhradníka nepodléhá žádnému poplatku.
V mimořádných případech, kdy se posluchač nemůže zúčastnit kurzu z prokazatelných závažných důvodů (například akutní zdravotní potíže spojené s pracovní neschopností), může být posluchači po domluvě s pořadatelem umožněna účast na kurzu v jiném termínu.
Veškeré nesrovnalosti a mimořádné okolnosti nad rámec těchto podmínek budou řešeny individuálně, s maximální snahou o dohodu a minimalizaci případných negativních dopadů na posluchače i pořadatele.
Aktuální informace týkající se všech kurzů jsou publikovány na webu pořadatele, případně sdělovány zájemcům a posluchačům prostřednictvím jimi uvedených kontaktů.


5.Ochrana osobních údajů

Pořadatel se zavazuje, že bude od účastníků vyžadovat pouze údaje, které slouží pro potřeby související s plněním závazků vyplývajících z objednávky, resp. přihlášky na kurz a dále kontaktní údaje pro případnou operativní komunikaci.
Účastník dále prohlašuje, že souhlasí ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, aby pořadatel zpracoval a uchovával jeho osobní údaje, které jsou potřebné při činnosti pořadatele. Pořadatel se zavazuje, že bude s osobními údaji kupujícího zacházet a nakládat v souladu s platnými právními předpisy ČR.
Účastník je oprávněn kdykoli svůj souhlas se zpracováním jeho osobních dat kdykoliv písemnou formou odvolat.

 

Tyto smluvní podmínky vstupují v platnost ode dne 1.9.2017 a jsou platné pro všechny kurzy pořádané po tomto datu.